BookLibrary
Hướng dẫn thực hành ADOBE ILLUSTRATOR CS5. 1
Title:      Hướng dẫn thực hành ADOBE ILLUSTRATOR CS5. 1
Categories:      FAN2
BookID:      FAN2000034-5
Authors:      Trương Hoàng Vỹ - nhóm tin học thực dụng
ISBN-10(13):      1234567890
Publisher:      NXB Hồng Đức
Publication date:      2011
Number of pages:      308
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover