BookLibrary
Phải trái đúng sai = Justice: what's the right thing to do?
Title:      Phải trái đúng sai = Justice: what's the right thing to do?
Categories:      FSE-DETECH
BookID:      TK/KHXH001559-60
Authors:      Michael Sandel ; Hồ Đắc Phương dịch
ISBN-10(13):      8934974108023
Publisher:      Nxb. Trẻ
Publication date:      2013
Edition:      Tái bản lần thứ 2
Number of pages:      401
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Nâng cao đạo đức chính trị thông qua...

Book owner:      thunt3